Informacja o rozpatrzonych petycjach

[Art. 14. ustawy o petycjach] Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji. 

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 r.

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach w 2017 r.

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 r.

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach w 2016 r. 

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 r.

W 2015 r. do urzędu gminy Komorniki nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia  11 lipca 2014 r.