Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.06.27 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowę boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Chomęcicach, Plewiskach i Wirach oraz przy Gimnaz

 

Komorniki, dnia 27.06.2014 r.

WI .271.1.6.2014

L.dz. 2368/2014

Zawiadomienie

 

                Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Chomęcicach, Plewiskach i Wirach oraz przy Gimnazjum w Komornikach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las z  ceną brutto oferty 1.270.672,11 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las, cena brutto złożonej oferty 

    1.270.672,14 zł – po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 1.270.672,11 zł  

    oferta otrzymała 100 pkt

2. Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64 – 100 

    Leszno , cena brutto oferty : 1.563.323,58 zł -    oferta otrzymała 81,82 pkt

3. Exalo Drilling Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile, ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64 – 920 Piła, cena brutto oferty : 1.976.577,70 zł – brak punktów

4. MARDO-SPORT Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo , cena brutto oferty : 1.419.039,18 zł – brak punktów

5. Dawar Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/9, 60-458 Poznań , cena brutto oferty : 1.597.767.11zł – brak punktów

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 02.07.2014 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                                               Tel. 061 8 100 667

                                                                                                                       /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                                                                       Z-ca Wójta Gminy Komonriki

                                                              

Otrzymują:

1.        Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika                            

2.        Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06