Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.05.27 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komornikach"

 

 

Komorniki, 27.05.2014r.

WI.271.1.1.2014

L.dz. 1917/2014

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komornikach” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu ograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 3 złożona przez:

SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę brutto 12 175 770,00zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriów oceny ofert: cena – 80%, gwarancja – 20% dla przyznanej punktacji w wysokości:

- 0 pkt dla 36 miesięcy,

- 10 pkt dla 48 miesięcy,

- 50 pkt dla 60 miesięcy.

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 90pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Budopol-Poznań Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

Kryterium oceny oferty

Punktacja

Cena

62,87

Gwarancja

10,00

Łączna punktacja

72,87

 

2.      Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

Kryterium oceny oferty

Punktacja

Cena

65,78

Gwarancja

10,00

Łączna punktacja

75,78

 

3.      Oferta nr 3 – SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Kryterium oceny oferty

Punktacja

Cena

80,00

Gwarancja

10,00

Łączna punktacja

90,00

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

Inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. (0-61) 8100 668

 

 

Z up. Wójta

/-/ inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06