Zawiadomienie o wyniku przetargu

2013.11.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa boiska rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Komornikach"

Komorniki, dnia 25.11.2013 r.

WI .271.1.4.2013

L.dz. 4634/2013

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę boiska rekreacyjnego z elementami małej architektury w Komornikach prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: J-TOR Jacek Pietruszka , ul. Agrestowa 35, 87 – 100 Toruń z  ceną brutto oferty 218.298,49 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. Konsorcjum ZCS Polska sp. z o.o., BULLAIT Andrzej Ciuchta, ul. Oskara Kolberga 23/68, 81-881 Sopot cena brutto oferty 254.684,54 zł – oferta otrzymała 85,71 pkt

2. J-TOR Jacek Pietruszka , ul. Agrestowa 35, 87 – 100 Toruń, cena brutto oferty 218.298,49zł, oferta otrzymała 100 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 03.12.2013 r.

 

Zamawiający w trakcie postępowania  nie wykluczył i nie odrzucił żadnej oferty.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                                                                                                                            

 

                                                                                            /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                  Wójt Gminy Komorniki

                                                                                             

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

 


 

Otrzymują:

1.       Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06