Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.11.30 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania surowców wtórnyc

Komorniki, dnia 30.11.2012 r.

IK.271.2.18.2012                                                                        

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych , odbierania surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów problemowych  z terenu Gminy Komorniki od  01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 r”.

prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Remondis Sanitech Sp z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań.

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      Przedsiębiorstwo Komunalno Transportowe  ORDO Marek Friebe ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak, ocena oferty : 78,68  pkt

 

2.      Remondis Sanitech Poznań Sp z o.o. ul. Górecka 104 61-483 POZNAŃ,

 ocena oferty : 100,00  pkt

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                              mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06