Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.08.28 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowa placu zabaw w Plewiskach przy ul. Zielarskiej”.

Komorniki, dnia 28.08.2012 r.

WI .271.1.13.2012

L.dz.  3708/2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę  placu zabaw w Plewiskach przy ul. Zielarskiej”, prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. J. , ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62 – 023 Gądki z ceną brutto: 365.878,49 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. J., ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62 – 023 Gądki, cena brutto: 365.878.49 zł - oferta otrzymała 100 pkt.

2.      DAWAR Sport  Sp. z o.o. , ul. Izbicka 5/7, 60 – 458 Poznań, cena brutto oferty: 385.857,77 zł - oferta otrzymała 94,82 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 03.09.2012 r.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                      /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                     Wójt Gminy Komorniki

                                                     

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                                Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06