Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.07.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn " Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA dla oczyszczalni ścieków w Łęczycyc w Gminie Komorniki

Komorniki, 11.07.2012 r.

 

 

WI.271.1.10.2012

Ldz.  2990 /2012

           

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 400  kVA dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy w Gminie Komorniki.”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm. dalej pzp) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Dnia 11.07.2012 roku o godz. 11:15 podczas otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie pn ,,Budowa szkolnych placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Chomęcicach, Komornikach, Plewiskach i Wirach w ramach programu RADOSNA SZKOŁA” – nr sprawy WI.271.1.9.2012 została omyłkowo dostarczona i otwarta oferta z niniejszego przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 86 ust 1 i 2  pzp.

 

                                                                                             /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                                             Z-ca Wójta Gminy Komorniki           

 

Sprawę prowadzi : Karolina Wilak

                                  Tel. 61 8 100 667

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06