Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.07.06 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę ul.Dworcowej w Wirach i Łęczycy, oraz ul.Wybickiego w Wirach"

Komorniki, dnia 06.07.2012 r.

IK.271.2.9.2012   

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  Prawa Zamówień Publicznych zawiadamiam Państwa, iż  postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Rozbudowę ul.Dworcowej w Wirach i Łęczycy, oraz   ul.Wybickiego w Wirach” prowadzone przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego

z o s t a j e    u n i e w a ż n i o n e.

 

Uzasadnienie

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia publicznego.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06