Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.12.16 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na meble i wyposażenie dla potrzeb rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Komornikach w zakresie me

Komorniki, 16.12.2011

WI.271.1.16.2011

L.dz. 5801/2011

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Meble i wyposażenie dla potrzeb rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Komornikach w zakresie mebli do Sali sesyjnej” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 2 złożona przez:

PPHU Jantom – Mebel ul. Tortunia 51, 62-020 Swarzędz za cenę brutto 92 980,00zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1 – BR-STUDIO Paweł Witek Racławice Małe 2, 55-020 Żórawina

cena ofertowa brutto 136 029,64; punktacja przyznana ofercie: 68,4pkt.

Oferta nr 3 – HELPDESK PLUS spółka cywilna Justyna Błaszczak, Sławomir Błaszczak Skórzewo,
ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań

cena ofertowa 103 828,32zł; punktacja przyznana ofercie: 89,6pkt.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06