Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.10.21 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa dwóch mostków – obiektów małej architektury, na szlaku rowerowym w Łęczycy na terenie

Komorniki, dnia 21.10.2011 r.

IK.271.2.14.2011   

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę dwóch mostków – obiektów małej architektury, na szlaku rowerowym w Łęczycy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Specjalistyczny Robót Budowlanych IKOMONT Zbigniew Przybecki, ul.Gnieźnieńska 59, Janikowo,  62-006 Kobylnica.

W postępowaniu złożona została oferta jednego wykonawcy:

 

 

  1. Zakład Specjalistyczny Robót Budowlanych IKOMONT Zbigniew Przybecki

ul.Gnieźnieńska 59, Janikowo,  62-006 Kobylnica, ocena oferty : 100,00 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

  

 

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                              mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06