Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.10.13- Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Plewiskach przy ul. Zi

 

Komorniki, dnia 13.10.2011 r.

WI .271.1.12.2011

L.dz.  4914/2011

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Plewiskach przy ul. Zielarskiej 4 Gmina Komorniki” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: POS - REMAL Sławomir Świtała ul. Polna 1 Michorzewo, 64—316 Kuślin z ceną brutto oferty 899.667,19 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

  1. CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62 – 064 Plewiska, cena brutto:  1.048.622,14 zł oferta otrzymała 85,80 pkt.

 

  1. POS - REMAL Sławomir Świtała ul. Polna 1 Michorzewo, 64—316 Kuślin, cena brutto: 899.667,19 zł oferta otrzymała 100,0 pkt.

 

  1. Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, ul. Wodna 16, 64 – 030 Śmigiel, cena brutto: 1.274.375,29 zł oferta niepunktowana

 

  1. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA Piotr Szymański, ul. Ostatnia 35, 60 – 102 Poznań, cena brutto: 1.063.776,94 zł oferta otrzymała 84,57 pkt.

 

  1. Firma Budowlana Eugeniusz Dota, ul. Perzycka 22, 60 – 182 Poznań, cena brutto: 1.322.243,13 zł oferta otrzymała 68,04 pkt.

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 19.10.2011 r.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

Oferta nr 3, Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, ul. Wodna 16, 64 – 030 Śmigiel, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Podstawą odrzucenia jest  nie ujęcie w kosztorysie ofertowym zatytułowanym Roboty budowlane pozycji nr 173  o treści KNR 5-08 0621-02  Montaż osłon o dł. do 2 m przewodów uziemiających na cegle szt  14,72 z przedmiaru robót dotyczącej  termomodernizacji budynku wraz z rozbudową o przedsionki wejściowe ( roboty budowlane )

Przedmiar jest częścią SIWZ i w przypadku jeśli treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający odrzuca ofertę.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania nie wykluczył żadnej oferty.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                

 

 

                                                                                                       WÓJT

 

                                                                                              Mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

                               Tel. 061 89 35 300

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06