Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.09.29 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ulicy bez nazwy, łączącej ul.Tęczową w Głuchowie z ul.Polną w Komornikach, część od km 1+002,

Komorniki, dnia 29.09.2011 r.

IK.271.2.12.2011   

                                                                                            

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ulicy bez nazwy, łączącej ul.Tęczową w Głuchowie z ul.Polną  w Komornikach, część od km 1+002,7 do km 0+515,0” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: COLAS Polska Sp. z o.o. ul.Nowa 49,  62-070 Palędzie.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.                                                           „POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o.

Bonikowo, ul.Dworcowa 29,  64-000 Kościan,  ocena oferty : 76,36 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe  „INTER-TECH” Sp. z o.o. ,

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, ocena oferty : 90,07 pkt

  1. COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, ocena oferty: 100,00 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A.

ul.Poznańska 42,  64-300 Nowy Tomyśl,  ocena oferty : 87,46 pkt

  1. SKANASKA S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa, ocena oferty : 96,91 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  DROMOST Sp. z o.o.

Żabno 2A, 63-112 Brodnica, ocena oferty: 89,83 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                              mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06