Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.09.30 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chomęcicach"

Komorniki, 30.09.2011

WI.271.1.10.2011

L.dz. 4649/2011

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chomęcicach” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 8 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EURO-DACH” Rafał Wichłacz
ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem za cenę brutto 997 514,33zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – Zakład Ogólnobudowlany OL-BUD Zdzisław Stróżyk ul. Poznańska 85, 62-052 Komorniki

- cena ofertowa: 1 211 083,60zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 82,4pkt

2.      Oferta nr 2 – WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Władysław i Zbigniew Springer S.C.
ul. Wyczółkowskiego 1a, 88-400 Żnin

- cena ofertowa: 1 096 085,03zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 91,0pkt

3.      Oferta nr 3 – Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań

- cena ofertowa: 1 480 216,04zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 67,4pkt

4.      Oferta nr 4 – Usługi Ogólnobudowlane Marek Łukasik ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk Wlkp.

- cena ofertowa: 1 074 724,58zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 92,8pkt

5.      Oferta nr 5 – POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

- cena ofertowa: 1 059 681,36zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 94,1pkt

6.      Oferta nr 6 – Konsorcjum Dach-Mar w składzie: Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD”
ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska i PPHU „MAREX” Zakład Ogólnobudowlany ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo k/Poznania

– cena ofertowa: 1 618 808,03zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 61,6pkt

7.      Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel

– cena ofertowa: 1 334 565,64zł brutto; punktacja przyznana ofercie: 74,7pkt

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

        

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 05.10.2011r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06