Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.08.17 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Spokojnej w Komornikach”

 

 

 

Komorniki, dnia 17.08.2011 r.

IK.271.2.9.2011   

                                                                                            

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Spokojnej w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „INTER - TECH” Sp. z o.o. , ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.     STRABAG Sp. z o.o.

            ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,  ocena oferty : 79,18 pkt

 

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe  „INTER-TECH” Sp. z o.o. ,

ul. Fabianowska 188, 62-052, ocena oferty : 100,00 pkt

  1. Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o.

 ul. Gdyńska 139,  62-004 Czerwonak,  ocena oferty : 75,18 pkt

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR-BRUK” Sp. z o.o.

os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań, ocena oferty : 88,99 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                          Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                             inż. Aleksander Klemczak

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

                                                                                                          Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                             inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06