Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.07.20 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pierwszego segmentu Szkoły Podstawowej w Wirach

Komorniki, 19.07.2011

WI.271.1.6.2011

L.dz. 3414/2011

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pierwszego segmentu Szkoły Podstawowe w Wirach” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 2 złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot ul. Bema 11, 62-041 Puszczykowo za cenę brutto
216 497,34zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – Z.U.H. „BUD-GAZ” Zakład Ogólnobudowlany M. M. Kycia os. Boh. II Wojny Światowej 31/2, 61-386 Poznań – oferta została odrzucona

2.      Oferta nr 3 – PPHU EURO-DACH Rafał Wichłacz ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem – cena ofertowa brutto 225 999,97zł ; punktacja przyznana ofercie: 95,79pkt.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

           

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 25.07.2011r.

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

/-/ mgr inż. Jan Broda

______________________________

Wójt Gminy

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki WI a/a
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06