Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.08.03 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Adaptacja części pierwszego piętra na salę multimedialną oraz prace remontowo-malarskie w klasach pie

Komorniki, 02.08.2010

WI.3410-3-10/10

L.dz. 3961/2010

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja części pierwszego piętra na salę multimedialną oraz prace remontowo-budowlane w klasach pierwszych i zerówkach w Szkole Podstawowej w Wirach” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 1 złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot ul. Bema 11, 62-041 Puszczykowo za cenę brutto 121 770,34zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęła następująca oferta:

1.      Oferta nr 2 – REKSTA Firma Wielobranżowa Marek Stachowiak ul. Gnieźnieńska 34, 62-006 Bogucin      - cena brutto oferty – 141 180,92zł            -           oferta wykluczona.

 

Jednocześnie Zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następującą ofertę:

Oferta nr 2 – REKSTA Firma Wielobranżowa Marek Stachowiak ul. Gnieźnieńska 34, 62-006 Bogucin na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759). Uzasadnienie faktyczne: podstawą wykluczenia jest nie wniesienie przez Wykonawcę wadium do upływu terminu składania ofert.

           

Ponadto oferta nr 2 zawierała niżej opisane braki i błędy:

 

1.      Wykonawca nie załączył do oferty polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

 

2.      kosztorys na roboty budowlane w zakresie sali multimedialnej posiada następujące błędy:

- brak poz. 2 wg numeracji kosztorysu ślepego  dot. demontażu grzejników lub zabezpieczenia na czas prowadzenia prac – 1kpl,

- poz. 14 wg numeracji kosztorysu ofertowego zawiera błędną ilość – jest 0,50Mg a powinno być 0,6Mg,

- poz. 15 wg numeracji kosztorysu ofertowego zawiera błędną ilość – jest 0,50Mg a powinno być 0,6Mg,

            - poz. 16 wg numeracji kosztorysu ofertowego zawiera błędną ilość – jest 18,54m a powinno być 18,64m,

- poz. 18 i 19 wg numeracji kosztorysu ofertowego pozycje zawierają taką samą podstawę wyceny i ilość, zgodnie z kosztorysem ślepym Wykonawca winien wycenić jedną pozycję,

- brak poz. 25 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. rusztu metalowego w ściance z płyt gipsowo-kartonowych do montażu płyty multimedialnej – 1szt.,

- brak poz. 27 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. gruntowania podłoży poziomych preparatami gruntującymi – 62,52m2,

- brak poz. 28 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. warstwy wyrównawczej gr. 5cm z zaprawy samopoziomującej – 62,52m2,

- brak poz. 29 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej – potrącenie za 1 – potrącenie o 3,5cm do grubości 1,5cm – 62,52m2,

- brak poz. 31 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. listwy podłogowej metalowej na połączeniu posadzek – 2,45m,

- poz. 34 wg numeracji kosztorysu ofertowego – Wykonawca wycenił pozycję, której nie w kosztorysie ślepym;

- poz. 39 wg numeracji kosztorysu ofertowego - Wykonawca wycenił pozycję, której nie w kosztorysie ślepym;

- brak poz. 42 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. wywietrzaka dachowego Ø160 wraz z przewodem elastycznym dł. ca 1,0m – 1szt.,

            - poz. 44 wg numeracji kosztorysu ofertowego zawiera błędną ilość – są 3szt. a powinna być 1szt.,

- brak rozdziału 4 z poz. 50-53 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. mebli dla uczniów i nauczyciela

 

3.      kosztorys na roboty budowlane w zakresie klas pierwszych i zerówek posiada następujące błędy:

- brak poz. 6 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. osadzenia kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie – 170m,

- poz. 6 wg numeracji kosztorysu ofertowego ma inną podstawę wyceny niż wymaga w kosztorysie ślepym, jest KNR 2-02 2009-04 a powinno być KNR 2-02 2011-04,

- poz. 7 wg numeracji kosztorysu ofertowego ma inną podstawę wyceny niż wymaga w kosztorysie ślepym, jest KNR 2-02 2009-07 a powinno być KNR 2-02 2011-08,

- poz. 8 wg numeracji kosztorysu ofertowego ma inną podstawę wyceny niż wymaga w kosztorysie ślepym, jest KNR 2-02 2009-02 a powinno być KNR 2-02 2011-02,

- poz. 9 wg numeracji kosztorysu ofertowego ma inną podstawę wyceny niż wymaga w kosztorysie ślepym, jest KNR 2-02 2009-07 a powinno być KNR 2-02 2011-07,

- brak poz. 22 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. demontażu wieszaków metalowych – 4r-g,

- brak poz. 28 wg numeracji kosztorysu ślepego dot. Utylizacji odpadów – 3m3,

            - poz. 26 wg numeracji kosztorysu ofertowego zawiera błędną ilość – jest 26,00m a powinno być 28,00m,

 

4.      Wykonawca błędnie zsumował poszczególne kosztorysy ofertowe; zgodnie z ofertą Wykonawcy suma kosztorysów netto wynosi 115 722,07zł a powinno być 98 060,29zł netto w tym:

- roboty elektryczne (sala multimedialna)  -           16 857,03zł netto

- roboty elektryczne (klasy pierwsze)                    -           922,47zł netto

- roboty budowlane (sala multimedialna)  -           49 595,85 zł netto

- roboty budowlane (klasy pierwsze i zerówki)     -           30 684,94zł netto

W związku z powyższym Wykonawca błędnie wypełnił Formularz ofertowy (Zał. Nr 1 do SIWZ) i Formularz cenowy (Zał. Nr 1A do SIWZ).

  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

            Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 09.08.2010r.

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

  

Z up. Wójta

/-/ inż. Aleksander Klemczak

______________________________

Z-ca Wójta Gminy

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06