Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.06.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Plewiskach, Chomęcicach, Walerianowie i Rosnówku”

 

Komorniki, dnia 10.06.2010 r.

WI 3410-3-5/10

L.dz. 3016/2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Plewiskach, Chomęcicach, Walerianowie i Rosnówku prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: P.P.H.U. ZIEN – TEL Tomasz Zieliński -cena brutto oferty 498.749,33 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Konsorcjum PHU  EDISON – Instalatorstwo Daniel Turostowski, ul. Fabianowska 57, 62 – 064 Plewiska z ceną  brutto oferty   690.239,94 zł - oferta otrzymała  72,26 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

2. Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych „Delta plus”  Spółka z o.o., ul. Energetyków 1,

    64-100 Leszno z  ceną brutto oferty 777.611,98 zł - oferta odrzucona

3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ. – EKON S.A. z ceną  brutto oferty   815.518,31 zł - oferta otrzymała  61,16 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

 4. CIEPŁOWNIK Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska z ceną  brutto oferty  

    509.255,16 zł – oferta otrzymała  97,94 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

5. PPHU ZIEN-TEL Tomasz Zieliński, ul. Wojska Polskiego 4, 63 – 210 Żerków

    z  ceną brutto oferty 498.749,33  zł - otrzymała  100  pkt w jedynym kryterium „cena”

6. PUH  INTER – TECH Sp. z o.o.,ul. Fabianowska 188, 62 – 052 Komorniki z ceną brutto

   oferty 894.961,27 zł – oferta odrzucona

7. PUBT „ANDER-87”  Tomasz i Grzegorz Janaszak, ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

    z  ceną brutto oferty 569.268,13 zł - oferta otrzymała  87,61 pkt. w jedynym kryterium „cena”

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta plus”  Spółka z o.o., ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest  nie załączenie przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia oferty, oświadczenia o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w przypadku podpisania umowy z wykonawcą ( SIWZ pkt VI  B.5).

Oferta nr 6, PUH  INTER – TECH Sp. z o.o.,ul. Fabianowska 188, 62 – 052 Komorniki, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest dodanie przez Wykonawcę w kosztorysie dotyczącym sieci kanalizacji sanitarnej w Chomęcicach rejon działek 539 pozycji nr 95  „KNNR 10307-04 wykopy linowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III – IV obmiar 46.920 m3”. Przedmiar robót załączony do SIWZ nie zawierał  w/w pozycji. Zgodnie z pkt XI 1.6 SIWZ, dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 20.06.2010 r.

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                                       /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                       Wójt Gminy Komorniki

                                                                                         

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06