Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.06.01 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli szkolnych, wyposażenia auli i nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Plewiskach

Komorniki, 01.06.2010

WI.3410-3-6/10

L.dz. 2839/2010

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mebli szkolnych, wyposażenia auli i nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Plewiskach” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 1 złożona przez:

COBRABiD PWD Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 32 02-134 Warszawa za cenę brutto 179 319,70zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 2 – Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński os. Kosmonautów 1/17,
61-621 Poznań

- cena brutto oferty – 237 021,60zł

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

            Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 11.06.2010r.

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

/-/ mgr inż. Jan Broda

______________________________

Wójt Gminy

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06