Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.05.17 - Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja budynku

Komorniki, 17.05.2010 r.

WI.3410-3-4/10

L.dz. 2535/2010                                                                                

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach

prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 5 złożona przez:

PARTNER PLAN Biuro Inżynierskie Budownictwa Spółka z o.o. ul. J.  Piłsudskiego 104 61-246 Poznań -  cena brutto oferty  84.180,-zł.

 

Uzasadnienie

 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie ul. Sosnowa 14 62-510 Konin - cena brutto oferty – 122.000,00-zł; oferta wykluczona.

2.      Oferta nr 2 – Maciej Bednarek Projektowanie, Kosztorysowanie i Wykonawstwo w Budownictwie ul. Średzka 10 62-025 Kostrzyn - cena brutto oferty 84.790,00-zł o oferta odrzucona.

3.      Oferta nr 3 – Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINWEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów - cena brutto oferty 196.725,00-zł;  oferta otrzymała  47,79 pkt. w  jedynym  kryterium „cena”

4.      Oferta nr 4 – KONSORCJUM Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa ul. Botaniczna 24/3 60-586 Poznań cena brutto oferty 135.054,-zł; – oferta otrzymała  62,33 pkt. w  jedynym kryterium „cena” 

5.       Oferta nr 6 – „ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak” ul. Pozdawnicka 22 60-187 Poznań - cena brutto oferty 98.820,00-zł; – oferta otrzymała  85,19 pkt. w  jedynym kryterium „cena”

 

W w/w postępowaniu Zamawiający wykluczył następującą ofertę:

 

nr 1Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie ul. Sosnowa 14 62-510 Konin

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz w oparciu o pkt. XI podpunkt 6 SIWZ.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca nie załączył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamiast tego dołączył na str. 22 oferty oświadczenie nie będące zgodne z wymaganym wzorem.

W pkt XI.  podpunkt 6 SIWZ został określony sposób przygotowania oferty, który brzmi  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.” Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 4 PZP z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie załączając wymaganego oświadczenia zgodnego ze wzorem tych warunków nie wykazał. W związku z powyższym został wykluczony.

 

W w/w postępowaniu Zamawiający odrzucił  następującą ofertę:

 

nr 2 – Maciej Bednarek Projektowanie, Kosztorysowanie i Wykonawstwo w Budownictwie ul. Średzka 10 62-025 Kostrzyn na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 26 ust.3

Zamawiający pismem nr 2370/2010  z dnia  06.05.2010 r. zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie następujących dokumentów:

 

1.      aktualnego odpisu właściwego rejestru,

2.      opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.       uzupełnienie załącznika nr 8  do SIWZ  o posiadaną wiedzę i doświadczenie w zakresie nadzorowania w ostatnich 3 latach minimum 3 inwestycjami odpowiadającymi swoim rodzajem o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto każda

Wykonawca dostarczył wszystkie dokumenty w wyznaczonym terminie i w wyniku ponownej oceny stwierdza się że:

 

1.      Przedłożony odpis z właściwego rejestru jest prawidłowy.

2.      Przedłożona i opłacona polisa, ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej została zawarta na okres od dnia 11.05.2010 r. do dnia 10.05.2011 r. co jest niezgodne z ustawą PZP art.26 ust. 3, zgodnie, z którym złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

  1. Przedłożone referencje stanowiące uzupełnienie do załącznika nr 2 są prawidłowe

 

Przedłożony list rekomendacyjny jest datowany na dzień 11.05.2010 r. co jest niezgodne z        

z ustawą PZP art.26 ust. 3, zgodnie z którym złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

W związku z powyższym oferta została odrzucona jako niezgodną z treścią SIWZ.

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

                                                                                                                       /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                           Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

tel. (0-61) 8100 648.

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki  WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06