Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.04.01 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem

Komorniki, 31.03.2010 r.

WI.3410-3-14/09

L.dz. 1522/2010                    

 

                                                                                                          Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz 183 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz 1655 z późn zm.) zwanej dalej PZP.. Zamawiający zawiadamia Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu w związku z uwzględnieniem w całości protestu złożonego przez  Konsorcjum MAXI-STAR Sp. z o.o. w dniu 05.03.2010 r. (pismo z dnia 04.03.2010 r.) dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach ”, prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu ograniczonego. Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 5 złożona przez: Konsorcjum MAXI-STAR Sp. z o.o. Uścikówiec 4 64-600 Oborniki - cena brutto oferty 8.479.000,00 zł;         

Uzasadnienie

 

W związku z uwzględnieniem w całości protestu złożonego przez  Konsorcjum MAXI-STAR Sp. z o.o. w dniu 05.03.2010 r. (pismo z dnia 04.03.2010 r.) Zamawiający zgodnie z art. 183 ust. 5 i 6  PZP powtórzył czynności badania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalno – prawne określone w SIWZ.

 

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

 

 1. Oferta nr 1 – Konsorcjum (lider) Przedsiębiorstwo Budowlane „PAECH” ul. B. Chrobrego 20B 64-400 Międzychód

- cena brutto oferty – 8.108.537,62 zł; oferta odrzucona.

 1. Oferta nr 2 – Konsorcjum „Michalski” ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

- cena brutto oferty 7.504.917,83 zł oferta odrzucona.

 1. Oferta nr 3 – LEPIKO Sp. z o.o. Skórzewo ul. Skórzewska 19 60-185 Poznań

- cena brutto oferty 6.489.676,25 zł; oferta odrzucona.

 1. Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol-Poznań” Sp. z o.o.
  ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

- cena brutto oferty 9.337.860,88 zł;  pkt. 90,80

 1. Oferta nr 5 – Konsorcjum MAXI-STAR Sp. z o.o. Uścikówiec 4 64-600 Oborniki

- cena brutto oferty 8.479.000,00 zł;  pkt. 100

 1. Oferta nr 6 – FORBUD ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 314C 61-469 Poznań

- cena brutto oferty 8.703.325,35 zł; oferta odrzucona

 1. Oferta nr 7 – Konsorcjum Ciepłownik NOWBUD  ul. Grunwaldzka 475 64-064 Plewiska

- cena brutto oferty 8.936.106,61 zł; oferta odrzucona.

 

W w/w postępowaniu Zamawiający odrzucił następujące oferty:

 

nr 1Konsorcjum (lider) Przedsiębiorstwo Budowlane „PAECH” ul. B. Chrobrego 20B 64-400 Międzychód

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 90 ust. 3 PZP.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca wyjaśnił w piśmie z dnia 25 lutego 2010 r. , że nie wyliczył wartości dla poz.   Nr 187 str. 40 kosztorysu ofertowego, co jest niezgodne ze SIWZ.

 Ponadto w związku z rażąco niskimi cenami w kosztorysie ofertowym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem nr 641/2010 z dnia 18.02.2010 r. celem udowodnienia niskich cen w wyszczególnionych pozycjach. Wyjaśnienie złożone przez Wykonawcę w żaden sposób nie dokumentuje ani nie wyjaśnia zastosowanych w ofercie niskich cen.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.

 

nr 2Konsorcjum „Michalski” ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca nie wyliczył wartości dla poz. Nr 187 str. 40 kosztorysu ofertowego.

Otrzymane wyjaśnienie nie może zostać uznane za zasadne, ponieważ przywołane pozycje w wyjaśnieniu nie uwzględniają ilości i zakresu robót, jakie zostały określone w poz. Nr 187, co jest niezgodne ze SIWZ. W związku z tym oferta podlega odrzuceniu.

 

nr 3 – LEPIKO Sp. z o.o. Skórzewo ul. Skórzewska 19 60-185 Poznań

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 90 ust. 3 PZP.

Uzasadnienie faktyczne:

 

W związku z rażąco niskimi cenami w kosztorysie ofertowym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem nr 639/2010 z dnia 18.02.2010 r.  celem udowodnienia niskich cen  wyszczególnionych pozycji. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił żadnej odpowiedzi.

W związku z tym oferta podlega odrzuceniu.

 

nr 6 – FORBUD ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 314C 61-469 Poznań

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca nie wyliczył wartości dla poz. Nr 715 str.104 kosztorysu ofertowego.

Otrzymane wyjaśnienie nie jest zasadne, ponieważ przywołane pozycje nr 686, 687 i 688 nie uwzględniają ilości i zakresu robót, jakie zostały określone w poz. Nr 715.     

W związku z powyższym oferta jest niezgodna ze SIWZ i podlega odrzuceniu.

 

nr 7 – Konsorcjum Ciepłownik NOWBUD  ul. Grunwaldzka 475 64-064 Plewiska

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie wyliczył wartości dla poz. Nr 12, 13, 17, 18, i 2  str. 149 kosztorysu ofertowego. Twierdzenie Wykonawcy zawarte w wyjaśnieniu, że kosztorys został wyceniony w oparciu o dołączony przez Zamawiającego przedmiar jest nieuzasadnione, ponieważ nie Wykonawca nie zawarł wszystkich pozycji, które zgodnie z tym przedmiarem powinny zostać uwzględnione.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dokumentacje przetargową zawierającą między innymi SIWZ wraz z przedmiarami robót zarówno w wersji, „ ath” jak i „PDF”.

Ponadto wykonawca nie zwrócił się do zamawiającego z zapytaniem w tej sprawie.

W związku z powyższym oferta nie spełnia SIWZ i podlega odrzuceniu.

 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Od niniejszej czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

                                                                                             /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                                             Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

tel. (0-61) 8100 648.

 

Otrzymują:

 1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
 2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06