Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.12.29 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwóch projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności go

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Przemysłowej oraz częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Oferent

Cena netto

w zł

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

Konsorcjum Inplus Sp. z o.o. (lider) i BDK

ul. Wilczyńskiego 25E/216

10-686 Olsztyn

37.000,00

75,67

oferta trzecia w kolejności

2

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

ul. Dobra 8/10 m. 49

00-388 Warszawa

28.000,00

 

100

oferta pierwsza w kolejności – najtańsza

3

API Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

49.000,00

-

oferta odrzucona

4

INTEGRA Sp. z o.o.

ul. Miła 17/1

60-586 Poznań

35.500,00

78,87

oferta druga w kolejności

5

ARMAGEDDON Biuro Projektowe

ul. Kmieca 10A

61-654 Poznań

31.600,00

-

oferta odrzucona

6

JAGABUDEX-PROJEKT

ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

44.900,00

62,36

oferta czwarta w kolejności

7

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis

62-081 Przeźmierowo ul. Południowa 35

7.000,00

-

oferta odrzucona

8

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis

62-081 Przeźmierowo ul. Południowa 35

7.000,00

-

oferta odrzucona

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 firmy Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę netto 28.000 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) i wyborem ww. firmy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono cztery oferty:

– ofertę nr 3: API Sp. z o.o - na podstawie art. 89 ust.2 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt VI.B.2 SIWZ)

- ofertę nr 5: ARMAGEDDON Biuro Projektowe - na podstawie art. 89 ust.2 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt VI.B.2 i 3 SIWZ)

- oferty nr 7 i 8: Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT bis - na podstawie art. 89 ust.2 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt VI.D.2 i pkt X.A.1 SIWZ).

 

Z up. Wójta

inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06