Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.12.29 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 346/2 w Komorn

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Oferent

Cena netto

w zł

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

ul. Dobra 8/10 m. 49

00-388 Warszawa

8.000,00

 

74,87

oferta trzecia w kolejności

2

API Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

7.000,00

-

oferta odrzucona

3

INTEGRA Sp. z o.o.

ul. Miła 17/1

60-586 Poznań

6.300,00

95,08

oferta druga w kolejności

4

JAGABUDEX-PROJEKT

ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

5.990,00

100

oferta pierwsza w kolejności – najtańsza

5

ARMAGEDDON Biuro Projektowe

ul. Kmieca 10A

61-654 Poznań

14.700,00

-

oferta odrzucona

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 4 firmy JAGABUDEX_PROJEKT odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma JAGABUDEX_PROJEKT za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę netto 5990,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) i wyborem ww. firmy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono dwie oferty:

– ofertę nr 2: API Sp. z o.o - na podstawie art. 89 ust.2 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt VI.B.2 SIWZ),

- ofertę nr 5: ARMAGEDDON Biuro Projektowe - na podstawie art. 89 ust.2 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt VI.B.2 i 3 SIWZ) .

 

Z up. Wójta

inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06