Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.11.05 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i ul. Żytniej w Plewiskach.

Komorniki, 05.11.2009 r.

 

 

 

Numer sprawy WI.3410-3-10/09

L.dz. 6261/09

 

  KONSORCJUM

                                                                        PHU „LITZ” Sp.z.o.o. /

PHURII  „LITZ” Feliks Fietz

ul. Nowina 38

60-589 POZNAŃ

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.:        postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizacją zadania

                inwestycyjnego  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i 

                ul.Żytniej w Plewiskach”.

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 7 Ustawy PZP unieważnia postępowanie.

Dnia  03.11.2009r. upływał  termin związania  ofertą.. W dniu 02.11.2009r.  do Zamawiającego wpłynął protest. Przesłanka  art. 85 ust.2  określa konieczność wystąpienia do uczestników postępowania na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres. Zamawiający nie mógł zachować terminów określonych w art. 85 ust.2 Ustawy z przyczyn od siebie niezależnych.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 30.03.2005r. V Ca 284/5 upływ  terminu związania ofertą jest podstawą unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.93 ust.1 pkt,. 7 ustawy, a zawarcie umowy po jego upływie skutkowałoby  jej nieważnością ( art.146 ust. 1pkt. 7 Ustawy).

Jednocześnie na złożony przez Konsorcjum LITZ Protest, Zamawiający podtrzymał swoje stanowisko dotyczące odrzucenia oferty zawarte w zawiadomieniu o wyborze oferty z dnia 16.10.2009r    Zamawiający w odpowiedziach do zapytań w sposób jednoznaczny wskazał dopisanie do każdego kosztorysu pozycji ”Inne” dotyczących inwentaryzacji geodezyjnej,  kosztów odbiorów, zabezpieczenia  rejonu budowy  oraz badanie stopnia zagęszczenia gruntu w poszczególnych  kosztorysach.   Wykonawca nie dopisał wskazanej pozycji „Inne” do kosztorysów zgodnie z pismem  WI 3410 – 3 – 10/09 L.dz. 5377/2009, co skutkuje brakiem zgodności z wymogami SIWZ .

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                       inż. Aleksander Klemczak

                                                                                       Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wilak

061-8935-300

 

 

 

Otrzymują:

1.Wszyscy uczestnicy postępowania

2. Urząd Gminy Komorniki

    WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06