Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.10.16 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i ul. Żytniej w Plewiskach.

Komorniki, dnia 16.10.2009 r.

WI 3410-3-10/09

L.dz.5796/2009

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i w ul. Żytniej w Plewiskach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EDISON -cena brutto oferty 590.275,24 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. CIEPŁOWNIK Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska z ceną  brutto oferty   

    1.328.618,98 zł – oferta odrzucona

2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane BANASZAK, ul. Kościuszki 15, 62-030 Luboń

    z ceną  brutto oferty  946.471,44   zł – otrzymała  62,36  pkt w jedynym kryterium „cena”

3. PUH INTER – TECH Sp. z o.o.,ul. Fabianowska 188, 62 – 052 Komorniki z ceną brutto

   oferty 975.332,98 zł – oferta otrzymała  60,52 pkt. w  jedynym kryterium „cena”

4. PBI „KAJA” , ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań z  ceną brutto  oferty :

    859.968,13 zł - oferta otrzymała  68,64 pkt. w  jedynym kryterium „cena”

5. PPHU „EDA” Edmund Czarnecki, ul. Farna 3, 64 – 030 Śmigiel z  ceną brutto   

    oferty 1.045.753,63- oferta otrzymała 56,44 pkt. w jedynym kryterium „cena”

6. PPHU ZIEN-TEL Tomasz Zieliński, ul. Wojska Polskiego 4, 63 – 210 Żerków

    z  ceną brutto oferty 739.759,98zł - oferta odrzucona

7. PUBT „ANDER-87”  Tomasz i Grzegorz Banaszak, ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

    z  ceną brutto oferty 821.128,44zł - oferta otrzymała  71,88 pkt. w jedynym kryterium „cena”

8 PRIB „ECOBUD” inż. Jerzy Marciniak, ul. Fl. Marciniaka 8, 64 – 020 Czempiń, z ceną brutto    

   oferty  1.044.843,05  zł - oferta otrzymała  56,49  pkt. w jedynym kryterium „cena”

9. PRIB „ Poznań” Sp. z o.o., ul. Dziadoszański 10, 61 – 248 Poznań,  z  ceną brutto oferty

   749.211,33zł - oferta otrzymała   78,79 pkt. w jedynym kryterium „cena”

10. Przedsiębiorstwo „HYDRO-GAZ Swarzędz” Henryk Wojtkiewicz, ul. Bednarska 7,

    62-020 Swarzędz z ceną brutto oferty : 1.042.770,21 zł – oferta otrzymała 56,61 pkt. w jedynym   

    kryterium „cena”

11. Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR – DROG s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo  

    Podgórne z  ceną brutto oferty 1.007.488,13 zł - oferta  odrzucona

12. Konsorcjum PHU „LITZ” Sp. z o.o. PHU Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „LITZ” Feliks

    Fietz, ul. Nowina 38, 60 – 589 Poznań z  ceną brutto oferty 711.255,01zł - oferta odrzucona

13. Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych „Delta plus”  Spółka z o.o., ul. Energetyków 1,

    64-100 Leszno z  ceną brutto oferty 829.754,05zł - oferta otrzymała 71,14  pkt. w jedynym     

    kryterium „cena”

14. WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60 – 465 Poznań z  ceną brutto oferty 1.216.920,16

   -  oferta otrzymała 48,50  pkt. w jedynym kryterium „cena”

15. AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań z  ceną brutto oferty 

    711.656,44 zł -  oferta odrzucona

16. „MPGK” Spółka z o.o., ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec z  ceną brutto oferty  928.362,06 zł

    -  oferta otrzymała  55,34  pkt. w jedynym kryterium „cena”

17. Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp.jawna, Os.Cechowe 31,

    64-840 Budzyń z  ceną brutto oferty  1.066.588,44 zł  -  oferta otrzymała 63,58 pkt. w jedynym  

    kryterium „cena”

18. PHU  EDISON, ul. Fabianowska 57, 62 – 064 Plewiska z  ceną brutto oferty  590.275,24 zł  

   -  oferta otrzymała  100 pkt. w jedynym kryterium „cena”

19. PBU Paweł Czyż,ul. Czarnieckiego 2, 62 – 040 Puszczykowo z  ceną brutto oferty   

   924.747,32zł     -  oferta otrzymała  63,83 pkt. w jedynym kryterium „cena”

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 1, CIEPŁOWNIK Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest  nie uwzględnienie w ofercie odpowiedzi do zapytań z dnia 23.09.2009 r. nr pisma WI 3410-3-10/09 L.dz. 5284/2009 . Wykonawca nie zmienił zgodnie z odpowiedzią nr 1 i nr 2 podstawy wyceny. Dodatkowo nie została uwzględniona odpowiedź do zapytania nr 4 z dnia 28.09.2009 r.  nr pisma  WI 3410 – 3 – 10/09 L.dz. 5377/2009. Wykonawca nie dopisał do każdego z kosztorysów pozycji „Inne” , w skład której wchodzą roboty związane z obsługą geodezyjną, badania zagęszczenia grunt, koszty odbiorów itp.

Oferta nr 6, PPHU ZIEN-TEL Tomasz Zieliński, ul. Wojska Polskiego 4, 63 – 210 Żerków, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest załączenie do oferty, po wezwaniu Zamawiającego, wykazu robót, które swoją wartością  nie odpowiadają wartości  robót budowlanych stanowiących  przedmiot zamówienia.

Oferta nr 11, Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR – DROG s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo  Podgórne, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie uwzględnienie w ofercie odpowiedzi nr 4 do zapytań z dnia 28.09.2009 r.  nr pisma  WI 3410 – 3 – 10/09 L.dz. 5377/2009. Wykonawca nie dopisał do każdego z kosztorysów pozycji „Inne” , w skład której wchodzą roboty związane z obsługą geodezyjną, badania zagęszczenia grunt, koszty odbiorów itp.

Oferta nr 12, Konsorcjum PHU „LITZ” Sp. z o.o. PHU Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „LITZ” Feliks  Fietz, ul. Nowina 38, 60 – 589 odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie uwzględnienie w ofercie odpowiedzi nr 4 do zapytań z dnia 28.09.2009 r.  nr pisma  WI 3410 – 3 – 10/09 L.dz. 5377/2009. Wykonawca nie dopisał do każdego z kosztorysów pozycji „Inne” , w skład której wchodzą roboty związane z obsługą geodezyjną, badania zagęszczenia grunt, koszty odbiorów itp.

Oferta nr 15 AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie uwzględnienie w ofercie odpowiedzi nr 4 do zapytań z dnia 28.09.2009 r.  nr pisma  WI 3410 – 3 – 10/09 L.dz. 5377/2009. Wykonawca nie dopisał do każdego z kosztorysów pozycji „Inne” , w skład której wchodzą roboty związane z obsługą geodezyjną, badania zagęszczenia grunt, koszty odbiorów itp.

Ponadto Wykonawca do oferty nie wskazał zgodnie z pkt. VI C.3) SIWZ kierownika robót drogowych wraz z uprawnieniami. Dodatkowo załączona do oferty, zgodnie z pkt VI D.1), polisa OC jest nieaktualna .

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                         

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

                                                                                 /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06