Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.09.25 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa cieku Plewianka od km 1+944 do km 2+700 w Gminie Komorniki"

Komorniki, dnia 25.09.2009 r.

IK. 3410-2 / 10 / 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę cieku Plewianka od km 1+944 do km 2+700 w Gminie Komorniki prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:   Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „KAJA”, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 393,  61-441 Poznań

z ceną  oferty brutto  850.247,48

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. „DRENBUD” Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych ul.Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań

   z ceną oferty  brutto  977.874,14

 

2. WUPRINŻ  Spółka Akcyjna ,  ul.Straży Ludowej 35  ,   60-465  Poznań

   z ceną oferty  brutto 1.212.652,79

 

3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA” ul.28 Czerwca 1956r. nr 393, 61-441 Poznań

   z ceną oferty  brutto   850.247,48

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                                                             inż. Jan Broda

                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06