Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.07.22 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu i zmiany miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego w Komornik

Komorniki 20.07.2009 r.

PL 3410-14/09

 

                                                                                                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr 1159, 57/113, 59 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Oferent

Cena netto

w zł

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis

62-081 Przeźmierowo ul. Południowa 35

 

17.000,00

 

42,35

oferta trzecia w kolejności

2

Pracownia Projektowa

Dutkowiak Stefan

60-158 Poznań  ul. Keplera 3A/34

 

7.200,00

100

oferta pierwsza w kolejności – najtańsza

3

STUDIO GIS

Pracownia Urbanistyczna

60-681 Poznań Os. B. Chrobrego 13H/64

 

16..300,00

44,17

oferta druga w kolejności

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 firmy Pracownia Projektowa Dutkowiak Stefan   60-158 Poznań ul. Keplera 3A/34 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma Biuro Pracownia Projektowa Dutkowiak Stefan za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę netto 7.200,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) i wyborem ww. firmy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.


Wójt
mgr inż. Jan Broda
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06