Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.07.21 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komornikach.

Komorniki, dnia 21.07.2009 r.

 

WI 3410-3-5/09

L.dz.  3975/2009

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „ Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komornikach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: ALKA-MAR Sp. z o.o., 60 – 122 Poznań, ul. Węglowa 1/3 z ceną  brutto oferty  674.817,17 zł . W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. ALKA-MAR Sp. z o.o., 60 – 122 Poznań, ul. Węglowa 1/3 z ceną  brutto oferty 674.817,17 

    – 100 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

2. PANORAMA II, 81 – 602 Gdynia, ul. Słoneczna 73 z ceną brutto oferty 800.312,55 zł

    – oferta otrzymała 84,32  pkt. w jedynym kryterium „cena”.

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2,

   41 - 300  Dąbrowa Górnicza z ceną  brutto oferty 721.118,17 zł – oferta otrzymała

   93,58 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

            

  Sprawę prowadzi: Karolina Wilak, tel. 061 89 35 300

Otrzymują:                                                                                         /-/ mgr inż. Jan Broda

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika                                 Wójt Gminy Komorniki

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06