Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.06.23 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Adaptacja Szkoły Podstawowej na Przedszkole II-oddziałowe w Rosnówku" - unieważnienie

Komorniki, 22.06.2009

WI.3410-3-3/09

L.dz. 3345/2009

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 93 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja Szkoły Podstawowej na Przedszkole II-oddziałowe w Rosnówku” prowadzone przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

           

Uzasadnienie

 

Do w/w postępowania nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

W w/w postępowaniu Zamawiający odrzucił oferty złożone przez:

1. Oferta nr 1 – Zakład Ogólnobudowlany „OL-BUD” Zdzisław Stróżyk ul. Poznańska 85, 62-052 Komorniki

na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do swojej oferty protokół rozbieżności, w którym zmienił termin realizacji zadania z 10.08.2009r. na 30.08.2009r. Ponadto Wykonawca wpisał zaproponowany przez siebie termin wykonania zamówienia publicznego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin realizacji zadania przedstawiony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia nie podlega modyfikacji na podstawie protokołu rozbieżności i nie może być w ten sposób korygowany przez Wykonawcę.

 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Euro-Dach Rafał Wichłacz
ul. Kilińskiego 5 63-100 Śrem

na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w kosztorysie robót budowlanych nie uwzględnił informacji stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z informacją do kosztorysu robót budowlanych nie należało liczyć pozycji nr 160 z działu 14 (szafki ubraniowe) oraz pozycji nr 10 – 70 z działu 21 (wyposażenie placu zabaw). Wykonawca w swojej ofercie wycenił wszystkie pozycje kosztorysowe łącznie z wyżej wymienionymi.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

 

 

/-/ mgr inż. Jan Broda

______________________________

Wójt Gminy

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06