Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.05.06 zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice(III etap)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice – III etap dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Oferent

Cena netto

w zł

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

Śmietanka Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka

50-305 Wrocław  ul. Jaracza 82B/6

 

16.000

 

40,47

oferta piąta w kolejności

2

Jagabudex-Projrekt

60-354 Poznań  ul. Marcelińska 61/8

 

6.475,41

100

Oferta pierwsza w kolejności – najtańsza

3

Konsorcjum

1.Ewa Mendel Pracownia Urbanistyczna

61-454 Poznań ul. Jaworowa 62/9

2.ITP Biuro Inwestycji, Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o.

60-185 Poznań ul. Wazki 2 w Skórzewie

 

8.000,00

80,94

oferta druga w kolejności

4

Rapalska-Kaczmarek Grocholewska

Archtekci s.c.

61-823 Poznań  ul. Piekary 19 lok. 802 i 803

 

11.000,00

58,87

oferta trzecia w kolejności

5

Planos Consulting Jarosław Postaremczak

64-000 Kościan ul. Ks. P. Bączkowskiego 26/4

7.000,00

92,50

oferta odrzucona

6

Integra Sp. z o.o.

60-586 Poznań ul. Miła 17/1

13.300,00

48,69

oferta czwarta w kolejności

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 firmy Jagabudex-Projrekt odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma Jagabudex-Projrekt za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę netto 6.475,41 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) i wyborem ww. firmy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 1 ofertę – ofertę nr 5: Planos Consulting Jarosław Postaremczak na podstawie art. 89 ust.2 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

                                                                                                          

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06