Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.03.25 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska przy autostradzie A-2

Komorniki 25.03.2009 r.

PL 3410-6/09

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 5 AG dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Oferent

Cena netto

 w zł

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

Konsorcjum:

1. Pracownia Projektowa „ Plan i Projekt” Bożena Wesołowska

65-525 Zielona Góra  ul. Ptasia 41/15

2. Pracownia Projektowa „Plan” Jadwiga Drynkorn

65-831 Zielona Góra  ul. Grzegorza 20

 

19.000

 

42,97

Oferta czwarta w kolejności

2

ARMAGEDON Biuro Projektowe

61-654 Poznań  ul. Kmieca 10A

 

16.000

51,00

Oferta druga w kolejności

3

Pracownia Urbanistyczna STUDIO GIS

60-681 Poznań  Os. B. Chrobrego 13H/64

 

8.160

100

Oferta pierwsza w kolejności – najtańsza

4

Śmietanka Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka

50-305 Wrocław  ul. Jaracza 82B/6

 

18.000

45,33

Oferta trzecia w kolejności

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy Pracownia Urbanistyczna STUDIO GIS 60-681 Poznań  Os. B. Chrobrego 13H/64 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma Pracownia Urbanistyczna STUDIO GIS za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę netto 8.160,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) i wyborem ww. firmy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

 

                                                                                                              _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06