Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.02.09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w r

Komorniki, 05.02.2009 r.

PL 3410-4/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr ofery

Oferent

Cena netto w zł

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

Soft GIS s.c.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

 

24.800

 

14,87

Oferta trzecia w kolejności

2

Pracownia Projektowo-Usługowa MALUGA  s.c.

ul. B.Prusa 9

50-319 Wrocław

 

28.600

12,90

Oferta czwarta w kolejności

3

ARMAGEDON Biuro Projektowe

ul. Kmieca 10A

61-654 Poznań

 

38.000

9,71

Oferta piąta w kolejności

4

Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

ul. K. Iłłakowiczówny 7/2

60-789 Poznań

 

 

4.500

100

Oferta pierwsza w kolejności – najtańsza

5

INTEGRA sp. z o.o.

ul. Miła 17/1

60-589 Poznań

 

11.300

39,82

Oferta druga w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 4 firmy Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI             60-789 Poznań ul. K. Iłłakowiczówny 7/2 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma Usługi Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę netto 4500,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) i wyborem ww. firmy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

                                                                                                              _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06