Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.01.06 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługa techniczną i technologiczną Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” spółka

Łęczyca, dnia 2008-12-27

 

 

 

 

 

oznaczenie sprawy  PUK 16.12

 

 

 

„AJP” spółka  z o.o.

ul. Reja 5

60-826 Poznań

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Obsługa techniczna i technologiczna Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” spółka z o.o. prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” spółka z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana jedyna złożona oferta. Oferta ta oznaczona numerem 1 została złożona przez „AJP” spółka z o.o. ul. Reja 5, 60-826 Poznań z ceną brutto 385.032,00.

 

 

UZASADNIENIE

 

Oferta spełnia wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

                                                                                 /-/ mgr inż. Potr Wróblewski

                                                                                 Prezes PUK "Łęczyca" Sp z o.o.

                          

 

 

 

Otrzymują:

1.     Adresat

2.     PUK „Łęczyca” a/a

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06