Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.01.06 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przepompowni ścieków przy ulicy Pasieki w Komornikach

Komorniki, dnia 06.01.2009 r.

 

WI 3410-3-25/08

L.dz. 7494/2009

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę przepompowni ścieków przy ulicy Pasieki w Komornikach   prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – budowlanych „Poznań” Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61 – 248 Poznań z ceną brutto oferty  59.658,00 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o.61-248 Poznań,

    ul. Dziadoszańska 10 z ceną brutto oferty 59.658,00 zł – oferta otrzymała  100 pkt. w  

    jedynym kryterium „cena”

2. „Ciepłownik” Sp. z o.o.,62 – 064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475, z ceną brutto oferty :   

     96.926,94 zł – oferta otrzymała  61,55  pkt. w jedynym kryterium „cena”

3. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż, 62 – 040 Puszczykowo ul. Czarneckiego 2 z ceną brutto oferty : 71.318,59 zł – oferta odrzucona

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 3, Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest niezgodność oferty z pkt. VI C.2 i VI C.3 SIWZ.  Oferta nie zawiera ( po wezwaniu do uzupełnienia ) wykazu osób odpowiedzialnych za prowadzone roboty elektryczne oraz roboty w zakresie konstrukcji budowlanych wraz z dokumentami, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależą do izby inżynierów budownictwa.

 

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                    /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

                                                   

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06