Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.12.12 Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykoninie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności

PL 3410-19/08

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

API Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 16.12.2008 r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

nr ofery

oferent

cena netto w zł

1

LEX URBI

Paweł Niemiec

ul. Opolska 67/7

52-010 Wrocław

21.200,00

2

STUDIO KOCZOROWSKI

Filip Koczorowski

ul. Władysława Bełzy 16

60-195 Poznań

21.899,00

3

URBANIKA

Agata Marciniak

ul. Matejki 12a

62-041 Puszczykowo

24.000,00

 

4

ITP. Biuro Inwestycji, Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o.

ul. Ważki 2

60-185 Poznań

51.500,00

5

Pracownia Urbanistyczna

STUDIO GIS

Os. B. Chrobrego 13H/64

60-681 Poznań

22.500,00

6

API Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

15.900,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 1 ofertę:

Pracownia Urbanistyczna

STUDIO GIS

Os. B. Chrobrego 13H/64

60-681 Poznań

Podstawa: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                              _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06