Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.11.18 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Wirach i Plewiskach

Komorniki, dnia 18.11.2008 r.

WI 3410-3-22/08

L.dz.6562/2008

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Wirach i Plewiskach   prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe „ ANDER – 87” Tomasz i Grzegorz Janaszak z ceną brutto oferty  410.045,83 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ – EKON” 62 – 500 Konin, ul. Pociejewo 3 z ceną

    brutto oferty 475.384,16 – oferta otrzymała 86,26  pkt. w jedynym kryterium „cena”.

2. HARBART W. Bartkowiak Sp. k., 61 – 023 Poznań, ul. Bnińska 26 z ceną brutto oferty 783.141,28   zł – otrzymała 52,36 pkt w jedynym kryterium „cena”

3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o.61-248 Poznań,

    ul. Dziadoszańska 10 z ceną brutto oferty 469.708,66 zł – oferta otrzymała  87,30  pkt. w  

    jedynym kryterium „cena”

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Spółka z o.o., 64-100 Leszno, ul.  

    Energetyków 1 z  ceną brutto  oferty :  459.257,53 zł - oferta otrzymała 89,28 pkt. w 

     jedynym kryterium „cena”

5. WodAn Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura, 62 – 031 Luboń, ul. Lipowa 20 z  ceną brutto   

    oferty 435.306,50 zł - oferta otrzymała 94,20 pkt. w jedynym kryterium „cena”

6. PHU Robót Instalacyjno Inżynieryjnych „LITZ” Feliks Fietz , 60 – 589 Poznań ul. Nowina 38

    z  ceną brutto oferty 787.957,04 zł - oferta otrzymała 52,04 pkt. w jedynym kryterium „cena”

7. P.U.H.  INTER – TECH Sp. z o.o., 62 – 052 Komorniki, ul. Fabianowska 188 z  ceną brutto

    oferty 578.494,26 zł - oferta otrzymała 70,88  pkt. w jedynym kryterium „cena”

8. P.P.H.U. „EDA” Edmund Czarnecki, 64 – 030 Śmigel ul. Farna 3, z ceną brutto oferty  

   594.352,72 zł - oferta otrzymała 68,99 pkt. w jedynym kryterium „cena”

9. P.H.U. „EDISON”, 62 – 064 Plewiska, ul. Fabianowska 57,    z  ceną brutto oferty 602.850,15 zł - oferta odrzucona

10. „Ciepłownik” Sp. z o.o.,62 – 064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475, z ceną brutto oferty :   

     441.574,77 zł – oferta otrzymała  92,86  pkt. w jedynym kryterium „cena”

11. Zakład Budowlano – Montażowy „ Nowo – Instal – Bud” s.c. Paweł i Michał Świergiel,

     64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Półwiejska 23    z  ceną brutto oferty 510.437,69 zł - oferta  

     odrzucona

12. P.U.B.T. „ANDER – 87” Tomasz & Grzegorz Janaszak, 62 – 040 Puszczykowo ul.

     Poznańska21    z  ceną brutto oferty 410.045,83 zł - oferta otrzymała 100 pkt. w jedynym  

     kryterium „cena”

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 9, P.H.U. „EDISON”, 62 – 064 Plewiska, ul. Fabianowska 57, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie wniesienie wadium w terminie wymaganym z pkt VIII SIWZ, zgodnie z którym  za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego tj. do godz. 10.00 w dniu składania ofert. 

Oferta nr 9 jest niezgodna z punktem X A 6 SIWZ, zawiera zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ, z którego Wykonawca wykreślił akapit  ” Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.”

Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego omyłek w ofercie.

Oferta nr 11, Zakład Budowlano – Montażowy „ Nowo – Instal – Bud” s.c. Paweł i Michał Świergiel, 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Półwiejska 23, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest dokonanie przez Wykonawcę zmian w załącznik nr 2 SIWZ co jest niezgodne z punktem X A 6 SIWZ. Z w/w załącznika  Wykonawca wykreślił akapit  ” Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.”

Załączone do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało podpisane przez współwłaściciela udzielającego pełnomocnictwo. W związku z czym oferta nie spełnia wymogów określonych w punkcie VI G.1 SIWZ.

Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego omyłek w ofercie.

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                         

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

                                                                                  /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06