Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.10.22 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont – przebudowa ulicy Komornickiej w Komornikach od km 0+400 do km 0+990 – budowa chod

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont – przebudowę ulicy Komornickiej od km 0+400 do km 0+990 – budowa chodnika z tymczasowym odwodnieniem prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński  Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 POZNAŃ,  z ceną  oferty brutto  386.703,62

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera. 62-040  Puszczykowo, ul.Ks.I.Posadzego 5B

   z ceną brutto oferty   418.870,35 zł

2. BRUK-BAU  Sebastian Zwierzyński   Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań

   z ceną brutto oferty   386.703,62 zł

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 mgr inż Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

                                                                   

Sprawę prowadzi: Teresa Kranz

                                tel. 061 8100 636

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06