Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.10.20 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany mpzp obszaru w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, Szreniawa - Rosnówko w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 212

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Jagabudex-Projekt

ul. Marcelińska 61/8

60-158 Poznań

 

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 26.09.2008 r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

nr ofery

oferent

cena netto w zł

1

Planosfera Alicja Kopeć

ul. Obrońców Wybrzeża 4a/29

80-389 Gdańsk

 

24 000,00

2

Jagabudex-Projekt

ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

  7 500,00

3

Studio Gis Pracownia Urbanistyczna

os. B. Chrobrego 13H/64

60-681 Poznań

  9 800,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3:

Studio Gis Pracownia Urbanistyczna

os. B. Chrobrego 13H/64

60-681 Poznań

uzasadnienie: oferta niezgodna ze specyfikacją – oferent nie uzupełnił braków w ofercie – art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                  _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06