Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.10.20 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej dla terenu położonego we wsi Komornik

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1 : 1000 terenu położonego we wsi Komorniki – podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DAL-MIERZ s.c. Firma Geodezyjna

Lech Chybicki – Tomasz Chybicki

os. Rusa 64/7

61-245 Poznań

 

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 20.10.2008 r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

nr ofery

oferent

cena netto w zł

1

DAL-MIERZ s.c.

Lech Chybicki – Tomasz Chybicki

os. Rusa 64/7

61-245 Poznań

 

3 750,00

2

Usługi Geodezyjne

mgr inż. Marcin Chmielowski

ul. Grunwaldzka 618

62-064 Plewiska

 

4 950,00

3

Usługi Geodezyjne „GEOMAPA”

Krzysztof Sobczak

os. Orła Białego 45/84

61-251 Poznań

 

5 489,00

4

GEORANGE usługi geodezyjne

Łukasz Antkiewicz

ul. Błażeja 4D/13

61-608 Poznań

 

7 000,00

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                  _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06