Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.08.01 -Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenia publicznego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012”

Komorniki 2008-08-01.

 

WI.3410-3-12/08

 

 

SODEX Sp. z o.o.

Złotniki ul. Dworcowa 22

62-002 SUCHY LAS

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012”

 

 

Zamawiający –Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012” ” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 91ust 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w jedynym kryterium cena. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez:

 

SODEX Sp. z o.o.

Złotniki ul. Dworcowa 22

62-002 SUCHY LAS             z ceną brutto 1.126.060,00 zł.

 

 

UZASADNIENIE

 

Oferta nr 3 spełniała wszystkie wymogi SIWZ i  uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium cena.

Na ogłoszone  postępowanie złożono łącznie   z wybraną 3, następujące oferty:

 

1). oferta nr 1    POLCOURT S.A.

       ul. Gen .Zajączka  11, lok.C7

      01-510 WARSZAWA  z ceną      1.537.200,00 zł – oferta   odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2.

 Zamawiający w SIWZ w Rozdziale  18 określił, że oferent jest zobowiązany załączyć oświadczenie na załączniku nr 5a   dot. trawy syntetycznej, jaka zostanie ułożona na boisku piłkarskim. Ponadto  nie przedłożono w ofercie dokumentów postaci atestów na oferowaną nawierzchnię z trawą syntetyczną i nawierzchnię poliuretanową.

 

2).oferta nr  2  MASTERS  Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 21,

70-383 SZCZECIN                                        z ceną  1.576.850,00 zł, tj. 71,4 pkt.

 

3). Oferta nr 3   SODEX Sp. z o.o.

Złotniki ul. Dworcowa 22

62-002 SUCHY LAS                                     z ceną  1.126.060,00 zł, tj. 100,0 pkt.

 

 

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Jezierska- Kaczmarek

Tel. 061-8935-300

 

 

 

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy Komorniki

                                                                       Aleksander Klemczak

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

      1.Wszyscy uczestnicy postępowania

2. Urząd Gminy Komorniki

     WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06