Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.07.15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komorniki"

 

Komorniki, dnia 14.07.2008 r.

WI 3410-3-9/08

L.dz.  3695 /2008

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komorniki  ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo  Usługowo – Budowlano – Transportowe „ ANDER – 87” Tomasz i Grzegorz Janaszak, 62 – 040 Puszczykowo,   ul. Poznańska 21 z ceną brutto oferty 416.143,95 zł

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. HARBART W.Bartkowiak  Sp.komandytowa, 61-023 Poznań,ul. Bnińska 26 z  ceną brutto 

   oferty :  719.917,12 zł – oferta odrzucona

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” , 64 – 100 Leszno, ul. Energetyków 1 z 

   ceną brutto oferty : 936.639,36 zł – oferta odrzucona

3.  Przedsiębiorstwo  Inżynierii Środowiska INŻ - EKON S.A., 62 – 500 Konin,   ul. Pociejewo 3 z  

    ceną brutto oferty 693.651,61 zł – oferta odrzucona

4. „Ciepłownik” Sp. z o.o., 62 – 064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475 z  ceną brutto oferty: 

    668.511,98 zł – oferta otrzymała 62,25 pkt. w jedynym kryterium „cena”

5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe „ANDER – 87” Tomasz i Grzegorz –

     62 - 040 Puszczykowo,   ul. Poznańska 21 z ceną brutto oferty 416.143,95 zł - oferta otrzymała

    100 pkt. w jedynym kryterium „cena”

6. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Paweł Czyż, 62 – 040 Puszczykowo, ul. Wąska 18 z 

   ceną brutto oferty : 564.314,78 zł – oferta odrzucona

 

  

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

Oferta nr 1, HARBART W.Bartkowiak  Sp komandytowa, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które zawierają wycenę całego II etapu kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Wirach podczas gdy pkt III  2.4  SIWZ określa wycenę z II etapu tylko odcinka S1-S10. W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ.

Oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus”, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które zawierają wycenę całego II etapu kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Wirach podczas gdy pkt III  2.4  SIWZ określa wycenę z II etapu tylko odcinka S1-S10. W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ.

Oferta nr 3, Przedsiębiorstwo  Inżynierii Środowiska INŻ - EKON S.A., odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które zawierają wycenę całego II etapu kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Wirach podczas gdy pkt III  2.4  SIWZ określa wycenę z II etapu tylko odcinka S1-S10. W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ.

Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Paweł Czyż, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest niezgodność oferty z pkt. VI B.1 SIWZ, oferta nie zawiera ( po wezwaniu do uzupełnienia ) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Ponadto oferta jest niezgodna z pkt VI C 3 SIWZ i nie zawiera przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby odpowiedzialnej  za nadzór nad przedmiotem zamówienia.

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                          

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300 

 

                                                                                   /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

  

 

 Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06