Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.06.04 - Zawiadomienie o wynku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowe i modernizacje budynku Urzę

 

Komorniki, dnia 04.06.2008 r.

WI 3410-3-7/08

L.dz. 2812/2008 r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Komorniki” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę: Grzegorz Klemens Projektowanie w Zakresie Architektury i Konstrukcji z siedzibą - 61-695 Poznań, ul. Macieja Rataja 154.

Na w/wym  postępowanie złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1  Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Energetycznego

                    „EPRO” s.c.  adres: 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 18

                     cena oferty brutto - 306 220,00 zł;

Oferta Nr 2 BTE PROJEKT Matuszewscy Sp.j. adres:  60-365 Poznań, ul. Szamotulska 26

                     – cena oferty brutto - 305 000 zł

Oferta Nr 3 Grzegorz Klemens Projektowanie w Zakresie Architektury i Konstrukcji  adres:

                     61-695 Poznań, ul. Macieja Rataja 154

                    - cena oferty brutto - 280 600 zł

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt.,  łącznie w trzech kryteriach.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

 

  1. Nr  2 BTE PROJEKT MATUSZEWSY Sp.j. -oferta odrzucona z powodu nieprawidłowo wypełnionych załączników Nr 2 i Nr 2a do SIWZ. Załączniki te miały informować o przewidywanych kosztach budowy projektowanego obiektu oraz modernizacji istniejącego, na podstawie których, wylicza się koszt K1 i K2 oferty . Koszty K1 i K2 stanowiły wagę oceny projektu. – podstawa prawna Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 2 ;

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej.

 

Rozdzielnik:

1. PPiWBE „EPRO” s.c.

    Ul. Ratajczaka 18, 61-815 Poznań                                                   Wójt Gminy Komorniki

2. BTE PROJEKT Matuszewscy Sp.j.                                                     mgr inż. Jan Broda

    Ul. Szamotulska 26, 60-365 Poznań

3. Grzegorz Klemens Projektowanie

    w ZAiK ul. M. Rataja 154, 61-695 Poznań

4. UGK WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06