Zawiadomienie o wyniku przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach"

 

Komorniki, 29.05.2008

WI.3410-3-3/08

L.dz. 2681/2008

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach” prowadzone przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzasadnienie

Na w/w postępowanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Zamawiający odrzuca z postępowania następującą ofertę:

1.      Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „GREKBUD” Grzegorz Kordylewski – podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr223, poz. 1655 z 2007r. ze zm.); podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które zawierają wycenę wiat i siedzisk stadionowych – dotyczy kosztorysów nr 509-00-002, 509-00-001, 509-00-005, 509-00-004, będących materiałem Inwestora zgodnie z treścią Części III punkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (strona nr 1) oraz Informacją do przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ; ponadto podstawą odrzucenia jest brak udokumentowanego doświadczenia przez Wykonawcę, który w swojej ofercie wykazał roboty budowlane nie odpowiadające swoją wartością przedmiotowi zamówienia zgodnie z wymaganiami stawianymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część VI punkt C podpunkt C1.

Poza tym Wykonawca nie wykazał w ofercie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Częścią VI punkt C podpunkt C3 SIWZ. W ofercie załączony projekt umowy nie został parafowany przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Części VI punkt A podpunkt A2 SIWZ. Wszystkie zapisane strony oferty nie zostały kolejno ponumerowane oraz dokumenty złożone w formie kserokopii nie zostały przez Wykonawcę potwierdzone „za zgodność z oryginałem” – zgodnie z wymaganiami Części VI punktu G podpunkt G1 oraz Części X punktu A podpunktu 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.      Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż – podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr223, poz. 1655 z 2007r. ze zm.); podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, które zawierają wycenę wiat i siedzisk stadionowych – dotyczy kosztorysów nr 8104-06-11, 8104-05-11, 8104-08-11, 8104-09-11, będących materiałem Inwestora zgodnie z treścią Części III punkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (strona nr 1) oraz Informacją do przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ; ponadto podstawą odrzucenia jest brak wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego w terminie uznania na rachunku Zamawiającego do godz. 10.00 zgodnie z Częścią VIII punkt 3 podpunkt 3.5, a także podstawą odrzucenia jest błędnie obliczony podatek VAT oraz błędnie podana wartość brutto na Formularzu ofertowym Wykonawcy.

Poza tym Wykonawca nie załączył do oferty oświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS – zgodnie z wymogiem Części VI punktu B podpunkt B3 SIWZ oraz informacji na temat podwykonawców stanowiącej Załącznik nr 4 SIWZ zgodnie z wymaganiem Części VI punktu A podpunkt A3 Specyfikacji.

Dokumenty złożone w formie kserokopii nie zostały przez Wykonawcę podpisane i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” oraz wszystkie zapisane strony oferty nie zostały kolejno ponumerowane – zgodnie z wymaganiami Części VI punktu G podpunkt G1 oraz Części X punktu A podpunkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

/-/ mgr inż. Jan Broda

 

______________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06