Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.04.29 - Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Komornik

 

Komorniki, dnia 29.04.2008 r.

WI 3410-3-2/08

L.dz. 2116/2008

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, że  postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę i modernizacje budynku Urzędu Gminy Komorniki” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.

 

Uzasadnienie

 

Oferta Nr 1 została odrzucona z powodu nie dotrzymania warunku określonego w pkt. VIII. ppkt. 3

                   SIWZ dotyczącego wpłaty wadium. Wadium wpłacono w dniu 21.04.2008 r. a na konto

                   Zamawiającego wpłynęło tego dnia o godz. 15.36 , a powinno wpłynąć do godz. 10.00.

                   Ponadto oferta nie spełniła warunku SIWZ pkt. VI.C.ppkt.c1) –wykaz wykonanych w 

                   ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie

                   zamówienia , usług projektowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością

                   usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

                   Podstawa prawna Prawo Zamówień Publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2.

Oferta Nr 2 została odrzucona z uwagi na nie spełnienie warunku SIWZ pkt. VI. C. ppkt. C.1. –

                   wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia niniejszego

                   postępowania o udzielenie zamówienia, usług projektowych odpowiadających swoim

                   rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

                   Podstawa prawna Prawo Zamówień Publicznych art.89 ust. 1 pkt.2.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej.

 

Sprawę prowadzi: Teresa Piechocka

061 8 100 648

                                                                                                                 

                                                                                                                          /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                           Wójt Gminy Komorniki

 

Rozdzielnik:

  1. Grzegorz Klemens Projektowanie w Zakresie

Architektury i Konstrukcji

61-695 Poznań, ul. Macieja Rataja 154

  1. Przedsiębiorstwo Projektowania

            i Wykonawstwa Budownictwa

            Energetycznego „EPRO” s.c.

            61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 18

3.   Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06