Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.03.27 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Komorniki, 26.03.2008 r.

PL 3410-5/08

 

 

                                                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Invest-Plan Sp. z o.o.

Biuro Planowania Przestrzennego, Architektury i Usług Inwestycyjnych

ul. Iłłakowiczówny 7/2

60-789 Poznań Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 19.04.2008 r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

1

SoftGis s.c.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

 

40,68 pkt

2

Invest-Plan Sp. z o.o.

Biuro Planowania Przestrzennego,

Architektury i Usług Inwestycyjnych

ul. Iłłakowiczówny 7/2

60-789 Poznań

 

100 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Kubinek-Waliszka

tel. (061)810-88-06

 

                                                                                                              _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06