Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.02.18 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Rosnowskiej w Komornikach.

Komorniki, dnia 18.02.2008 r.

WI 3410-3-1/08

L.dz. 678/2008

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Rosnowskiej w Komornikach ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo  Inżynierii Środowiska INŻ - EKON S.A., 62 – 500 Konin,   ul. Pociejewo 3 z ceną brutto oferty 85.175,43 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo  Inżynierii Środowiska INŻ - EKON S.A., 62 – 500 Konin,   ul. Pociejewo 3 z  

    ceną brutto oferty 85.175,43 zł

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DISTAR” Sp. z o.o., 62-025 Kostrzyn ul. Warszawska

   22  z   ceną brutto oferty 129.498,31 zł

3. HARBART W.Bartkowiak Sp.komandytowa, 61-023 Poznań,ul. Bnińska 26 z  ceną brutto oferty 

   182.732,72 zł

4. PRIB „Poznań” Sp. z o.o.,61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10 z  ceną brutto oferty     

   91.811,33 zł

5. Zakład Budownictwa Ogólnego inż. Stefan Henschke, 64-330 Opalenica, ul.Półwiejska 19 z  

   ceną brutto oferty 99.575,69 zł

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

Oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DISTAR” Sp. z o.o, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.11163 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt. VI C.1 SIWZ, nie zawiera ( po wezwaniu do uzupełnienia ) wykazu wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                         

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

 

                                                                                            mgr inż. Jan Broda

                                                                                        Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06