Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.10.22 - Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż trybun składanych w Środowiskowej Sali Sportowej”

 

Komorniki, dnia 22.10.2007 r.

WI 3410-3-7/07

L.dz. 6549/2007

 

 

 

 

                                                                                                          BEST SPORT PRO

                                                                                                          ul. Grunwaldzka 5

                                                                                                          34-300 ŻYWIEC

 

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Dostawa i montaż trybun składanych w Środowiskowej Sali Sportowej”  prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta  nr 2 złożona przez:  BEST SPORT PRO ul. Grunwaldzka 5 34-300 ŻYWIEC  ceną brutto 97.478,00 .

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Ponadto  przetargu została złożona  druga oferta oznaczona nr 1 firmy WAMAT Sp. z o.o. Podleszany 186 , 39-300 Mielec z ceną brutto 135.176 zł. Oferta uzyskała w kryterium cena  72,11 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej.

 

 

 

                                                                                              /-/ mgr inż. Jan Broda

Sprawę prowadzi:

Anna Jezierska-Kaczmarek                                                                              Wójt Gminy Komorniki

 tel.:  061 8935-300

             

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Best Sport Pro

34-300 Żywiec ul., Grunwaldzka 5

  1. WAMAT Sp. z o.o.

39-300 Mielec,Podleszany  186

  1. Urząd Gminy Komorniki

 WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06