Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.06.19 - Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gm

 

Komorniki, dnia 18.06.2007 r.

WI 3410-3-6/07

L.dz.. 4012/2007

 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komorniki. prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Projektowo – Usługowy „IWRA” Iwona Napierała, ul. Północna 24, 64 – 000 Kościan  .

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

  1. Oferta Nr 1, Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO – SOLAR Maria Gładysiak, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt . VI c. 6 SIWZ – poprzez nie załączenie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie projektantów od odpowiedzialności cywilnej nie stanowi dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                                                             Mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06