Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.06.05 - ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn "Posadzka sportowa-drewniana, trybuny składane i nagłośnienie w Środowiskowej Sali Sportowej w

 

Komorniki, dnia 05.06.2007 r.

WI 3410-3-4/07

L.dz. 3680/2007 r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Posadzka sportowa-drewniana, trybuny składane i nagłośnienie w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach” - Część II prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę: „WAMAT” Spółka z o.o. z siedzibą  w Mielcu - Podleszany 186.

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

  1. Nr 3 firmy: PRESTIGE SPORT Mieczkowska Aneta z powodu braku w ofercie szczegółowego opisu proponowanego rozwiązania wymaganego SIWZ pkt. F część II;

 

  1. Nr 7 firmy:  „FINDOM” CO” Sp. z o.o. z Katowic z powodu nie załączenia zaakceptowanego projektu umowy  zał. nr 8 do SIWZ  – wymóg SIWZ pkt X. C.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

Sprawę prowadzi:  Teresa Piechocka

tel.: 061 8100 648

 

 

Rozdzielnik:

1.„WAMAT” Sp. z o.o

    Podleszany 186, 39-300 Mielec

2.PRESTIGE SPORT Mieczkowska Aneta

   ul. Leśna 10 lok. 46, 05-118 Legionwo

3.”FINDOM” Co.” Sp. z o.o.

   ul. Brynowska 56-58, 40-584 Katowice

4. UGK WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06