Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.05.25 - Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Komorniki, Wiry i Plewiska

 

 

Komorniki, dnia 24.05.2007 r.

WI 3410-3-2/07

L.dz. 2722/2007

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Komorniki, Wiry, Plewiska ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo  Robót Inżynieryjno Budowlanych „ Poznań” Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 67 , Poznań,   zakład: ul. Dziadoszański 10, Poznań

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

  1. Oferta nr 5, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AKWABUD” Zdzisław Mielcarek, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.11163 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt . X A. ppkt. 6 SIWZ – poprzez nieprawidłowe wypełnienie Formularza Ofertowego. W pozycji: Cena oferty, „I”, stawka podatku VAT 22%, Wykonawca zmienił podaną przez Zamawiającego 22 % stawkę podatku VAT, poprzez dopisanie dodatkowej 7% stawki.
  2. Oferta nr 9, Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlano – Transportowe „ANDER – 87” Tomasz & Grzegorz Janaszak, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.11163 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt. VI B.4 SIWZ, nie zawiera ( po wezwaniu do uzupełnienia ) zaświadczenia o przynależności kierownika robót elektrycznych do Izby Inżynierów Budownictwa.

Ponad to  Wykonawca nie wykazuje się żądaną przez Zamawiającego – pkt VI B.1 – co

 najmniej 1 robotą o wartości minimum 70 % wartości robót budowlanych stanowiących

przedmiot zamówienia .

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                 /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                 Wójt Gminy Komorniki

                                                                    

                     

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

                                                

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06