Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.05.31 - Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na IV oddział przedszkolny w Plewiskach.

 

Komorniki, dnia 30.05.2007 r.

WI 3410-3-/07

L.dz. 3594/2007 r.

 

 

 

 

P.P.H.U.”Euro-Dach”

Rafał Wichłacz

ul. Kilińskiego 5

63-100 Śrem

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „ Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na IV oddział przedszkolny w Plewiskach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: P.P.H.U. „Euro-Dach” Rafał Wichłacz z siedzibą w Śremie ul. Kilińskiego 5.

 

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej.

 

 

                                                                              /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                              Wójt Gminy Komorniki

 

Sprawę prowadzi:

Teresa Piechocka

 tel.:  061 8100 648

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresat

2. UGK WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06